Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism: What are the benefits to humanity?

Date: 01-04-2023||

whoever reads it will understand everything that exists on Earth


Student question:
 
You said that there are still some top secrets that haven't been revealed. So what top secret did the Buddha want to teach his disciples and all of humanity?
 
Teacher answer:
 
The top secret that I have not mentioned is the unrevealed teaching of the Buddha.
 
The top secrets of the Buddha are of great benefit to those who are superstitious, as they can help them to overcome their beliefs in superstitions.
 
However, these teachings also harm those who make a living from superstition practices.
 
Trò hỏi:
 
Bác nói: còn Bí kíp chưa nói ra, vậy Bí kíp Đức Phật muốn dạy gì cho các môn đồ của mình, cũng như cho toàn Nhân loại, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Bí kíp mà Bác chưa nói ra, là những lời dạy tuyệt mật của Đức Phật.
 
Bí kíp của Đức Phật nói ra, có lợi lớn cho những người mê tín, họ bỏ được mê tín, mà hại cũng rất nhiều người sống bằng cái nghề mê tín.

Student question:
 
When the secret of Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism is released, will it bring any benefits to scientists and humanity?
 
Teacher answer:
 
If the secret of Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism is revealed, whoever reads it will understand everything that exists on Earth. It is greatly beneficial to the Vietnamese people, helping them to distinguish between reality and falsehood on this planet, whether tangible or intangible. Especially for those who follow any religious path, it is not misleading.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 01/21/2022
 
Trò hỏi:
 
Thưa Bác, khi Bí kíp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra thì có giúp ích được gì cho các nhà Khoa học và cho Nhân loại không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Bí kíp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra, người nào đọc được Bí kíp này, thì rõ những gì có trên Trái đất này, không gì mà không biết. Có lợi rất lớn cho người dân Việt Nam, không tin sai sự thật ở Trái đất này, dù là hữu hình hay vô hình, nhất là người tu theo các đạo, không sai.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 21/01/2022


Tags:

Zen Zong Retreat in Central Vietnam

Address: Nhon Phu ward -  Quy Nhon city - Binh Dinh Province

Email: thientongmt@gmail.com